SZKOLENIE Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

Kontynuujemy cykl szkoleń prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
W poniedziałek, 04.03.2024 roku,  klasa IaT brała udział w spotkaniu nt.: „Wypadki przy pracy na budowie”. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali części wykładowej oraz obejrzeli filmy tematyczne. Dzięki przekazanej wiedzy dowiedzieli się, jakie są prawa pracownika i obowiązki pracodawcy podczas wypadku na budowie oraz czym grozi nieprzestrzeganie zasad BHP.

PODZIĘKOWANIE DLA FIRMY WIENERBERGER POLSKA

Dziękujemy firmie Wienerberger Polska za darowiznę w postaci klinkieru oraz 400 kg zaprawy Terca Klinkier, którą wykorzystamy podczas zajęć praktycznych. Długoletnia współpraca z firmą pozwala rozwijać zainteresowania naszych uczniów oraz poszerzać ich wiedzę i umiejętności.

Dziękujemy

PRACE NASZYCH UCZNIÓW – FOTORELACJA Z REMONTU NA WARSZTATACH SZKOLNYCH

Grupy uczniów klasy IbT oraz IbBS wraz z nauczycielem, w jednym z pomieszczeń budynku naszych warsztatów szkolnych, przygotowały podłoże ścian i sufitu do wykonania prac wykończeniowych, następnie nałożono powłokę malarską oraz jedną ze ścian wykończono tapetą. Wyremontowane pomieszczenie pełnić będzie funkcję magazynu do narzędzi i materiałów budowlanych.

To z pewnością ciężka praca, ale warta efektów, które każdy z nas zauważa. Remont wykonany został z materiałów pozyskanych od firmy Flügger.

UWAGA!!! WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu organizuje kolejną edycję Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki. To propozycja dla tych, którzy lubią wyzwania, chcą poznać lepiej siebie, nowych ludzi i nauczyć się pomagać innym.

Każda osoba, która będzie działać jako Lider otrzyma imienny list intencyjny skierowany do Dyrekcji swojej szkoły. Będzie to podstawa do starania się o dodatkowe punkty na świadectwie maturalnym. Program Młodzieżowych Liderów jest honorowany w Urzędzie Miasta i można wpisać go do swoich osiągnięć w CV. 

Udział w zajęciach to takie korzyści jak:

  • zwiększenie poczucia własnej wartości;
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz budowania relacji społecznych;
  • dostarczenie wiedzy o uzależnieniach;
  • promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
  • poszerzenie i rozwój zainteresowań;
  • zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
  • poznanie bliższe siebie oraz nowych, ciekawych ludzi i wiele innych.

Pierwsze spotkanie:

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Śniadeckich 6A

6 marca 2024 godz. 16.00

PRZYJDŹ< ZOBACZ< POZNAJ

PODZIĘKOWANIE

Składamy najserdeczniejsze podziękowania Panu Jarosławowi Domowiczowi oraz firmie PPG Deco Poland za darowiznę wartości ok. 5 000 zł w postaci 200 litrów farby na rzecz działań podejmowanych podczas trwania zajęć praktycznych w naszej szkole.

21 LUTEGO OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

Po raz 25. obchodzić będziemy w tym roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego #MotherLanguageDay, który proklamowany został w 1999 roku decyzją Konferencji Generalnej UNESCO, na wniosek zgłoszony przez Bangladesz.

Różnorodność językowa jest coraz bardziej zagrożona w miarę systematycznego znikania coraz większej liczby języków. Mimo postępów, jakie udało się poczynić na świecie w zakresie edukacji wielojęzycznej i zrozumienia jej wagi, zwłaszcza we wczesnym okresie szkolnym, w dalszym ciągu 40 procent populacji świata nie ma dostępu do edukacji w języku, którym posługuje się na co dzień lub który rozumie. Tematem ubiegłorocznych obchodów była „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji”. Podkreślano znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Społeczeństwa wielojęzyczne i wielokulturowe istnieją dzięki swoim językom, które przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycyjną wiedzę i kulturę.

W tym roku tematem przewodnim jest: „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”. Obecnie 250 milionów dzieci i młodzieży nadal nie uczęszcza do szkoły a 763 miliony dorosłych nie opanowało podstawowych umiejętności czytania i pisania. Edukacja w zakresie języka ojczystego wspiera uczenie się, umiejętność czytania i pisania oraz naukę dodatkowych języków. Przedmiotem tegorocznej dyskusji będą sposoby wdrażania polityk i praktyk w zakresie edukacji wielojęzycznej dla zapewnienia wszystkim włączającej, wysokiej jakości edukacji, która przyczyni się do poprawy nie tylko wyników w nauce, ale także do przekazywania międzypokoleniowej wiedzy, języków, kultury i dziedzictwa niematerialnego. UNESCO konsekwentnie podkreśla rolę wielojęzycznej edukacji opartej na pierwszym języku, zwanym również językiem ojczystym lub językiem domowym, podczas corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2024 jest okazją do przypomnienia społeczności międzynarodowej, że edukacja wielojęzyczna usprawnia proces uczenia się, gdy język nauczania jest pierwszym językiem ucznia. Używanie języków ojczystych uczniów do nauki czytania i pisania oraz uczenia się stanowi solidny filar edukacji oraz transferu umiejętności i wiedzy do innych języków. Nauka w języku ojczystym ułatwia zrozumienie i interakcję, a także rozwija krytyczne myślenie. Wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz stymuluje aktywne uczestnictwo. Wielojęzyczna edukacja przyczynia się do otwarcia drzwi do międzypokoleniowego uczenia się, zachowania kultury i dziedzictwa niematerialnego oraz rewitalizacji języków. Wzbogaca wielojęzyczność w sieci i jest niezbędna dla umiejętności cyfrowych. Wielojęzyczna edukacja pomaga również w zdobywaniu umiejętności życiowych, zwłaszcza w kontekście sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. W ten sposób uchodźcy, osoby przesiedlone wewnętrznie lub międzynarodowo oraz osoby wykluczone lub zmarginalizowane z wysokiej jakości edukacji, takie jak ludność rdzenna, nie pozostają w tyle. Wiele nadziei dotyczących edukacji wielojęzycznej związanych jest z proklamowaną przez ONZ na lata 2022-2032 Międzynarodową Dekadą Języków Rdzennych, która, jak napisała w przesłaniu Dyrektor Generalna UNESCO: „…poprzez ukierunkowanie wysiłków zarówno badaczy, jak i mediów oraz społeczności międzynarodowej, powinna wnieść nową energię w ochronę tych bezcennych skarbnic wiedzy i światopoglądów.” Dekada, której UNESCO jest międzynarodowym koordynatorem z ramienia ONZ, ma na celu m.in. zapewnienie prawa ludności rdzennej do zachowania i promowania swoich języków oraz włączenie aspektów różnorodności językowej i wielojęzyczności do głównego nurtu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Język polski zaliczany jest do grupy najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Tym bardziej szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.

MIKOŁAJ KOPERNIK: CZŁOWIEK RENESANSU I JEGO WKŁAD W ROZWÓJ NOWOŻYTNEJ NAUKI

Człowiek, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię” był nie tylko astronomem, ale także ekonomistą, prawnikiem, tłumaczem, lekarzem, matematykiem i kartografem. Do historii przeszedł przede wszystkim jako twórca, przełomowej dla ówczesnej nauki i wizji świata, teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. 19 lutego obchodzimy 551. rocznicę urodzin Wielkiego Patrona Naszej Szkoły – Mikołaja Kopernika – który urodził się  w 1473 roku w Toruniu.  Miasto na mocy zawartego w 1466 roku pokoju toruńskiego (kończącego wojnę trzynastoletnią z Zakonem Krzyżackim) znajdowało się wówczas w granicach Królestwa Polskiego.

Wielki astronom wychował się w niemieckojęzycznym środowisku zamożnego mieszczaństwa, popierającego inkorporację tzw. Prus Królewskich do Korony. Po śmierci ojca, opiekę nad młodzieńcem objął brat matki, Łukasz Watzenrode, człowiek gruntownie wykształcony, przyszły biskup warmiński. To właśnie dzięki jego protekcji Kopernik podjął studia matematyczno – przyrodnicze na Akademii Krakowskiej (1491-1495), a następnie studia prawnicze w Bolonii (1496-1501) oraz medyczne w Padwie (1501-1503), które połączył z uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze (1503 rok). W Krakowie Kopernik po raz pierwszy zetknął się z krytycznym podejściem do koncepcji geocentrycznej oraz nauczył się posługiwać instrumentami astronomicznymi i stosować tablice astronomiczne. Podczas pobytu we Włoszech prowadził już samodzielne obserwacje i dalej zgłębiał ptolemeuszowskie modele dominujące w szesnastowiecznej nauce. Po powrocie do państwa polsko – litewskiego, kolejne czterdzieści lat swojego życia spędził przede wszystkim na Warmii, gdzie najpierw w Lidzbarku Warmińskim pracował jako sekretarz i medyk biskupa, a po śmierci wuja pełnił funkcję kanonika (jednak bez przyjęcia święceń kapłańskich) przy katedrze we Fromborku, gdzie też prowadził większość swoich obserwacji. Zmarł i został pochowany także w tym mieście, 24 maja 1543 roku. Teoria kopernikańska, zakładająca orbitalny ruch Ziemi wokół Słońca i obalająca obowiązującą od wieków geocentryczną wizję systemu według Ptolemeusza z Aleksandrii, została stworzona w latach 1515-1530. Przełomowy traktat De revolutionibus orbium coelestium ostatecznie ukazał się drukiem w 1543 roku w Norymberdze.  Autor oraz jego koncepcja długo byli obiektem krytyki i drwin, m.in. ze strony Marcina Lutra. Pomimo że w XVII wieku, głównie dzięki pracom Galileusza i Johannesa Keplera, teoria zyskiwała na znaczeniu i była podstawą dla jednej z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach (tzw. przewrót kopernikański), Kościół Katolicki umieścił dzieło na swoim indeksie ksiąg zakazanych. Eksperymenty dowodzące słuszność teorii zostały przeprowadzone dopiero w kolejnych stuleciach. Polski Uczony, jako prawdziwy człowiek Renesansu, poza obserwacjami nieba próbował swoich sił w innych dziedzinach. W 1522 roku ogłosił Traktat o monetach, w którym przedstawił regułę, znaną dzisiaj jako prawo Kopernika – Greshama, wypierania z rynku lepszego pieniądza przez gorszy. Postulował także monetarną unifikację Korony i Prus, jednocześnie wskazując metody zabezpieczenia pieniądza przed dewaluacją, Oprócz spraw polityki pieniężnej, najwięcej czasu zajmowały Kopernikowi czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem biskupstwa warmińskiego, takie jak posłowanie do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i umacnianie zamku w Olsztynie, uczestniczył też w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie krakowskim oraz negocjacjach z Krzyżakami w sprawie zwrotu Braniewa. Karol Górski, wybitny historyk i biograf Kopernika, podkreśla, że życie genialnego astronoma przypadło na panowanie Zygmunta Starego i „złoty wiek” w historii Polski – czas wyjątkowego spokoju (przerwanego krótką „wojną pruską” z Zakonem Krzyżackim, 1519-1521), rozkwitu gospodarczego i kulturalnego Korony. Państwo zapewniało mu niezbędne warunki, natomiast środowisko społeczne, z którego się wywodził, w dużym stopniu wpłynęło na kształtowanie jego poglądów i osobowości. Sam badacz uważał, że to właśnie patrycjat Torunia dał mu takie cechy jak: pracowitość, obowiązkowość, przywiązanie do swobód i przywilejów, lojalność wobec króla i dynastii powołanej do rządów w Prusach decyzją mieszkańców, a także zrozumienie i zainteresowanie sprawami gospodarczymi. Z Krakowa wyniósł zwątpienie w system autorstwa Ptolemeusza, a we Włoszech zetknął się ze starożytnymi autorami i prowadził dalsze badania. To prawdopodobnie już wówczas przywiózł do kraju zalążek nowej wizji Układu Słonecznego. Kiedy uczony opuścił Lidzbark i przeniósł się do Fromborka, świadomie zrezygnował z kariery politycznej i duchownej na rzecz jednej myśli, którą zamierzał rozwijać. Wybrał naukową samotność, bowiem środowisko kapituły nie stanowiło dla niego wsparcia intelektualnego. Swoje opus magnum Kopernik ukończył w podeszłym wieku, wspierany przez jedynego ucznia, astronoma Georga Joachima von Lauchen, znanego jako Retyk (1514-1574), dzięki staraniom którego dzieło ukazało się drukiem w Niemczach. Wkrótce treść De revolutionibus orbium coelestium miała zmienić cały naukowy świat.

HAZARD? NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ …

„Hazard? Nie daj się wciągnąć”. Pod tym hasłem po raz kolejny odbyły się się w naszej szkole spotkania z przedstawicielem Naczelnej Izby Skarbowej w Grudziądzu, panem Maciejem Kastnerem. Honorowy patronat nad akcją edukacyjną sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom zagrożeń oraz zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w Internecie.  Okazuje się, że jest to  ważny i nieobcy temat dla młodych ludzi, a granica między  przyjemnością a hazardem bywa cieńsza niż nam się wydaje. Kupno losu na loterii, zakład ze znajomymi, czy gra w interencie  za pieniądze, zdarzają się wielu osobom. Nikt jednak nie sądzi, że mogą wymknąć się spod kontroli.   Dlatego też,  kierując się  zasadą, że  lepiej zapobiegać niż leczyć, włączamy się w akcję i będziemy ją kontynuować.

GRATULACJE OD KUJAWSKO – POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

7 lutego 2024 roku  pani Grażyna Dziedzic, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zaprosiła do siebie dyrektorów szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego, które w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Miesięcznika „Perspektywy” zdobyły zaszczytne „Srebrne i Brązowe Tarcze”, aby uczcić ich sukces. Wśród nich znalazł się także dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, pan Krzysztof Badźmierowski, który z rąk Pani Kurator odebrał gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i rodziców.