OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych dnia 9.01.2024r. przystąpili do etapu podstawowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, której celem jest:

  • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
  • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi;
  • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju;
  • propagowanie metod ochrony bioróżnorodności biologicznej oraz zachowania zasobów przyrody;
  • zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

W Olimpiadzie wzięło udział 28 uczniów. Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 50 zadań opracowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem  środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

Najlepsze wyniki osiągnęli następujący uczniowie:

  1. Psiuk Aleksandra – uczennica kl. IbT,
  2. Szmuraj Natalia – uczennica kl. IV LSP.

Serdecznie gratulujemy.