21 LUTEGO OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

Po raz 25. obchodzić będziemy w tym roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego #MotherLanguageDay, który proklamowany został w 1999 roku decyzją Konferencji Generalnej UNESCO, na wniosek zgłoszony przez Bangladesz.

Różnorodność językowa jest coraz bardziej zagrożona w miarę systematycznego znikania coraz większej liczby języków. Mimo postępów, jakie udało się poczynić na świecie w zakresie edukacji wielojęzycznej i zrozumienia jej wagi, zwłaszcza we wczesnym okresie szkolnym, w dalszym ciągu 40 procent populacji świata nie ma dostępu do edukacji w języku, którym posługuje się na co dzień lub który rozumie. Tematem ubiegłorocznych obchodów była „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji”. Podkreślano znaczenie różnorodności kulturowej i językowej dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Społeczeństwa wielojęzyczne i wielokulturowe istnieją dzięki swoim językom, które przechowują i przekazują kolejnym pokoleniom tradycyjną wiedzę i kulturę.

W tym roku tematem przewodnim jest: „Edukacja wielojęzyczna: filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”. Obecnie 250 milionów dzieci i młodzieży nadal nie uczęszcza do szkoły a 763 miliony dorosłych nie opanowało podstawowych umiejętności czytania i pisania. Edukacja w zakresie języka ojczystego wspiera uczenie się, umiejętność czytania i pisania oraz naukę dodatkowych języków. Przedmiotem tegorocznej dyskusji będą sposoby wdrażania polityk i praktyk w zakresie edukacji wielojęzycznej dla zapewnienia wszystkim włączającej, wysokiej jakości edukacji, która przyczyni się do poprawy nie tylko wyników w nauce, ale także do przekazywania międzypokoleniowej wiedzy, języków, kultury i dziedzictwa niematerialnego. UNESCO konsekwentnie podkreśla rolę wielojęzycznej edukacji opartej na pierwszym języku, zwanym również językiem ojczystym lub językiem domowym, podczas corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2024 jest okazją do przypomnienia społeczności międzynarodowej, że edukacja wielojęzyczna usprawnia proces uczenia się, gdy język nauczania jest pierwszym językiem ucznia. Używanie języków ojczystych uczniów do nauki czytania i pisania oraz uczenia się stanowi solidny filar edukacji oraz transferu umiejętności i wiedzy do innych języków. Nauka w języku ojczystym ułatwia zrozumienie i interakcję, a także rozwija krytyczne myślenie. Wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz stymuluje aktywne uczestnictwo. Wielojęzyczna edukacja przyczynia się do otwarcia drzwi do międzypokoleniowego uczenia się, zachowania kultury i dziedzictwa niematerialnego oraz rewitalizacji języków. Wzbogaca wielojęzyczność w sieci i jest niezbędna dla umiejętności cyfrowych. Wielojęzyczna edukacja pomaga również w zdobywaniu umiejętności życiowych, zwłaszcza w kontekście sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. W ten sposób uchodźcy, osoby przesiedlone wewnętrznie lub międzynarodowo oraz osoby wykluczone lub zmarginalizowane z wysokiej jakości edukacji, takie jak ludność rdzenna, nie pozostają w tyle. Wiele nadziei dotyczących edukacji wielojęzycznej związanych jest z proklamowaną przez ONZ na lata 2022-2032 Międzynarodową Dekadą Języków Rdzennych, która, jak napisała w przesłaniu Dyrektor Generalna UNESCO: „…poprzez ukierunkowanie wysiłków zarówno badaczy, jak i mediów oraz społeczności międzynarodowej, powinna wnieść nową energię w ochronę tych bezcennych skarbnic wiedzy i światopoglądów.” Dekada, której UNESCO jest międzynarodowym koordynatorem z ramienia ONZ, ma na celu m.in. zapewnienie prawa ludności rdzennej do zachowania i promowania swoich języków oraz włączenie aspektów różnorodności językowej i wielojęzyczności do głównego nurtu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Język polski zaliczany jest do grupy najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Tym bardziej szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.

MIKOŁAJ KOPERNIK: CZŁOWIEK RENESANSU I JEGO WKŁAD W ROZWÓJ NOWOŻYTNEJ NAUKI

Człowiek, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię” był nie tylko astronomem, ale także ekonomistą, prawnikiem, tłumaczem, lekarzem, matematykiem i kartografem. Do historii przeszedł przede wszystkim jako twórca, przełomowej dla ówczesnej nauki i wizji świata, teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. 19 lutego obchodzimy 551. rocznicę urodzin Wielkiego Patrona Naszej Szkoły – Mikołaja Kopernika – który urodził się  w 1473 roku w Toruniu.  Miasto na mocy zawartego w 1466 roku pokoju toruńskiego (kończącego wojnę trzynastoletnią z Zakonem Krzyżackim) znajdowało się wówczas w granicach Królestwa Polskiego.

Wielki astronom wychował się w niemieckojęzycznym środowisku zamożnego mieszczaństwa, popierającego inkorporację tzw. Prus Królewskich do Korony. Po śmierci ojca, opiekę nad młodzieńcem objął brat matki, Łukasz Watzenrode, człowiek gruntownie wykształcony, przyszły biskup warmiński. To właśnie dzięki jego protekcji Kopernik podjął studia matematyczno – przyrodnicze na Akademii Krakowskiej (1491-1495), a następnie studia prawnicze w Bolonii (1496-1501) oraz medyczne w Padwie (1501-1503), które połączył z uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze (1503 rok). W Krakowie Kopernik po raz pierwszy zetknął się z krytycznym podejściem do koncepcji geocentrycznej oraz nauczył się posługiwać instrumentami astronomicznymi i stosować tablice astronomiczne. Podczas pobytu we Włoszech prowadził już samodzielne obserwacje i dalej zgłębiał ptolemeuszowskie modele dominujące w szesnastowiecznej nauce. Po powrocie do państwa polsko – litewskiego, kolejne czterdzieści lat swojego życia spędził przede wszystkim na Warmii, gdzie najpierw w Lidzbarku Warmińskim pracował jako sekretarz i medyk biskupa, a po śmierci wuja pełnił funkcję kanonika (jednak bez przyjęcia święceń kapłańskich) przy katedrze we Fromborku, gdzie też prowadził większość swoich obserwacji. Zmarł i został pochowany także w tym mieście, 24 maja 1543 roku. Teoria kopernikańska, zakładająca orbitalny ruch Ziemi wokół Słońca i obalająca obowiązującą od wieków geocentryczną wizję systemu według Ptolemeusza z Aleksandrii, została stworzona w latach 1515-1530. Przełomowy traktat De revolutionibus orbium coelestium ostatecznie ukazał się drukiem w 1543 roku w Norymberdze.  Autor oraz jego koncepcja długo byli obiektem krytyki i drwin, m.in. ze strony Marcina Lutra. Pomimo że w XVII wieku, głównie dzięki pracom Galileusza i Johannesa Keplera, teoria zyskiwała na znaczeniu i była podstawą dla jednej z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach (tzw. przewrót kopernikański), Kościół Katolicki umieścił dzieło na swoim indeksie ksiąg zakazanych. Eksperymenty dowodzące słuszność teorii zostały przeprowadzone dopiero w kolejnych stuleciach. Polski Uczony, jako prawdziwy człowiek Renesansu, poza obserwacjami nieba próbował swoich sił w innych dziedzinach. W 1522 roku ogłosił Traktat o monetach, w którym przedstawił regułę, znaną dzisiaj jako prawo Kopernika – Greshama, wypierania z rynku lepszego pieniądza przez gorszy. Postulował także monetarną unifikację Korony i Prus, jednocześnie wskazując metody zabezpieczenia pieniądza przed dewaluacją, Oprócz spraw polityki pieniężnej, najwięcej czasu zajmowały Kopernikowi czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem biskupstwa warmińskiego, takie jak posłowanie do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i umacnianie zamku w Olsztynie, uczestniczył też w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie krakowskim oraz negocjacjach z Krzyżakami w sprawie zwrotu Braniewa. Karol Górski, wybitny historyk i biograf Kopernika, podkreśla, że życie genialnego astronoma przypadło na panowanie Zygmunta Starego i „złoty wiek” w historii Polski – czas wyjątkowego spokoju (przerwanego krótką „wojną pruską” z Zakonem Krzyżackim, 1519-1521), rozkwitu gospodarczego i kulturalnego Korony. Państwo zapewniało mu niezbędne warunki, natomiast środowisko społeczne, z którego się wywodził, w dużym stopniu wpłynęło na kształtowanie jego poglądów i osobowości. Sam badacz uważał, że to właśnie patrycjat Torunia dał mu takie cechy jak: pracowitość, obowiązkowość, przywiązanie do swobód i przywilejów, lojalność wobec króla i dynastii powołanej do rządów w Prusach decyzją mieszkańców, a także zrozumienie i zainteresowanie sprawami gospodarczymi. Z Krakowa wyniósł zwątpienie w system autorstwa Ptolemeusza, a we Włoszech zetknął się ze starożytnymi autorami i prowadził dalsze badania. To prawdopodobnie już wówczas przywiózł do kraju zalążek nowej wizji Układu Słonecznego. Kiedy uczony opuścił Lidzbark i przeniósł się do Fromborka, świadomie zrezygnował z kariery politycznej i duchownej na rzecz jednej myśli, którą zamierzał rozwijać. Wybrał naukową samotność, bowiem środowisko kapituły nie stanowiło dla niego wsparcia intelektualnego. Swoje opus magnum Kopernik ukończył w podeszłym wieku, wspierany przez jedynego ucznia, astronoma Georga Joachima von Lauchen, znanego jako Retyk (1514-1574), dzięki staraniom którego dzieło ukazało się drukiem w Niemczach. Wkrótce treść De revolutionibus orbium coelestium miała zmienić cały naukowy świat.

HAZARD? NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ …

„Hazard? Nie daj się wciągnąć”. Pod tym hasłem po raz kolejny odbyły się się w naszej szkole spotkania z przedstawicielem Naczelnej Izby Skarbowej w Grudziądzu, panem Maciejem Kastnerem. Honorowy patronat nad akcją edukacyjną sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom zagrożeń oraz zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w Internecie.  Okazuje się, że jest to  ważny i nieobcy temat dla młodych ludzi, a granica między  przyjemnością a hazardem bywa cieńsza niż nam się wydaje. Kupno losu na loterii, zakład ze znajomymi, czy gra w interencie  za pieniądze, zdarzają się wielu osobom. Nikt jednak nie sądzi, że mogą wymknąć się spod kontroli.   Dlatego też,  kierując się  zasadą, że  lepiej zapobiegać niż leczyć, włączamy się w akcję i będziemy ją kontynuować.

GRATULACJE OD KUJAWSKO – POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

7 lutego 2024 roku  pani Grażyna Dziedzic, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zaprosiła do siebie dyrektorów szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego, które w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Miesięcznika „Perspektywy” zdobyły zaszczytne „Srebrne i Brązowe Tarcze”, aby uczcić ich sukces. Wśród nich znalazł się także dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, pan Krzysztof Badźmierowski, który z rąk Pani Kurator odebrał gratulacje i wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i rodziców.

6 LUTEGO OBCHODZIMY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – DBI

Czym jest DBI?

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Nie ma wątpliwości, że Internet jest potężnym narzędziem. Dzięki niemu mamy dostęp do wiedzy, do informacji, do innych ludzi. Możemy się uczyć i komunikować, rozwijać i prowadzić biznes, zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe, dotrzeć do zasobów kultury fizycznie dla nas niedostępnych. Naturalnie jednak tam gdzie są możliwości – jest i ryzyko.

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy w mniejszym bądź większym stopniu online – młodsze pokolenia i te, które pojawią się w przyszłości nie będą znały rzeczywistości całkowicie awirtualnej i od swoich najwcześniejszych lat będą odczuwać wpływy stale obecnej w życiu społecznym cyfrowej przestrzeni.

Przestrzeń ta będzie je w pewnym sensie kształtować. Wraz z rozwojem technologii komputer przestał być urządzeniem służącym jedynie rozrywce i sporadycznemu “wygooglowaniu” prostych haseł. Jak uświadamia nam kilka ostatnich lat, dobitnie pokazuje to przykład pandemii związanej z COVID-19, coraz więcej aspektów naszej codzienności wymaga internetowej asysty.

Blisko połowa nastolatków, jak wynika z badań NASK, spotyka się w internecie z sytuacjami, kiedy ich znajomi są atakowani i wyzywani. Co trzeci zetknął się w sieci z poniżaniem i ośmieszaniem. Z badań prowadzonych regularnie przez NASK wynika, że wydłuża się też  dzienny czas, jaki nastolatki spędzają w sieci i wynosi teraz średnio 5h 36 min. (w 2020 r. – 4h 50 min.) Ponad 2/3 młodych internautów zauważa, że w sieci problemem jest mowa nienawiści i bezkarność tych, którzy jej używają. Ponad 40 proc. twierdzi, że nie można odróżnić w niej treści prawdziwych od fałszywych. Prawie co trzeci nastolatek wykazuje się wysokim natężeniem wskaźników problematycznego użytkowania internetu (PUI). Tak więc nadrzędnym celem DBI staje się ochrona i zabezpieczenie pozycji dzieci i młodzieży w Internecie. Aby osiągnąć te zamierzenia, ważne jest ciągłe podkreślanie tego, jaką moc ma współdziałanie i to na poziomie każdej komórki społecznej – czy to w skali globalnej, konkretnego państwa, społeczności lokalnej czy wreszcie otoczenia domowego.

Wszyscy jesteśmy narażeni na potencjalne szkody, które może wyrządzić nam nieodpowiednie korzystanie z Internetu, dlatego w interesie nas wszystkich jest zadbać o to, by żyło się lepiej (i bezpieczniej), także online.

Obchody DBI z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, angażując we wspólne działania uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalne społeczności, pedagogów i edukatorów. W 2023 roku zorganizowano aż 4675 lokalnych inicjatyw, a wszystkie działania związane z DBI objęły blisko trzy miliony osób! W 2023 roku organizatorzy przygotowali 19 webinarów, w których udział wzięło 4 300 przedstawicieli placówek oświatowych, 32 lekcje online i 10 spektakli dla dzieci, w których uczestniczyło aż 276 000 uczniów! Zbliża się kolejna, 21. edycja DBI i setki bezpłatnych wydarzeń.

DBI 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych organizowanych w całej Polsce zaplanowane zostały aż do końca marca br. Wśród nich są m.in.:

  • webinary dla nauczycieli, które przybliżą najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online;
  • lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać zainteresowane klasy. Lekcje są bezpłatne i organizowane prawie codziennie od 7 lutego aż do końca marca;
  • materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które można pobrać ze strony: https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html.

Konferencja DBI

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów DBI odbędzie się konferencja skierowana do przedstawicieli oświaty, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Specjaliści uczestniczący w konferencji przedstawią wyniki badań oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Gala DBI 2024, odbędzie się 6 lutego – uczestniczyć w niej można zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Aby wziąć udział w Gali DBI na żywo w Teatrze Palladium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w wydarzeniu online nie wymaga rejestracji. Transmisja online będzie dostępna na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet.

TWÓRZMY BEZPIECZNY INTERNET KAŻDEGO DNIA!

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

 

HUBERT NAJLEPSZY W POLSCE

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w Finale Centralnym Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” odbywającego się w Poznaniu,  uczeń klasy IIIa Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, HUBERT HALIK zajął I miejsce w rywalizacji konkursowej w zawodzie murarz – tynkarz.

Cieszymy się bardzo ze wspaniałego wyniku i gratulujemy Hubertowi oraz nauczycielom przygotowującym ucznia do turnieju osiągnięcia tak ogromnego sukcesu zawodowego!

FINAŁ CENTRALNY TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA” W POZNANIU

W dniach od 30 stycznia  do 2 lutego 2024 roku, uczeń klasy 3aBS – Hubert Halik – bierze udział w rozgrywkach Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie murarz – tynkarz,  odbywającego się podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA w Poznaniu. Finał Turnieju podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna odbyła się pierwszego dnia turnieju i składała się z  40 pytań. Część praktyczna trwa w sumie aż 10 godzin zegarowych  podczas drugiego i trzeciego dnia turnieju. Z ogromną niecierpliwością czekamy na wyniki turnieju, które poznamy podczas gali wręczenia nagród, w piątek, 2 lutego.

            W czasie turniejowych zmagań, naszego Huberta niespodziewanie odwiedziła pani Kamila Melkowska – Lemke (Dyrektor Wydziału Edukacji w Grudziądzu), aby dodać mu energii i motywacji do wytężonej pracy i osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Trzymamy mocno kciuki za Huberta i życzymy mu jak najlepszego rezultatu!

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY

W poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku, Dyrektor Szkoły – pan Krzysztof Badźmierowski  – wręczył dyplomy,  złożył gratulacje i życzył dalszych sukcesów uczniom wyróżnionym za wyniki w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2023/2024. W tym roku na liście wyróżnionych znalazło się liczne grono uczniów Technikum, Liceum Sztuk Plastycznych i Branżowej Szkoły I stopnia w  Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych!

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Dzisiaj była również inna ważna okazja, aby wyróżnić młodzież ZSBiP.  Oprócz zaangażowania w codzienną pracę w szkole i samodoskonalenie, uczniowie Naszej Szkoły udzielają się także społecznie. FUNDACJA RODZINY DEJEWSKICH FORTIOR IN UNUM IM. ELISABETH M. POHLER na ręce Dyrektora, pana Krzysztofa Badźmierowskiego, złożyła podziękowania za wsparcie w niesieniu pomocy osobom samotnym i udział uczniów i nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych w KOLĘDOWEJ MOCY. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymali z rąk Pana Dyrektora pamiątkowe dyplomy przekazane przez Fundację.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, empatię  i wielkie serce!

Osoby wyróżnione za udział w „Kolędowej Mocy”

MŁODZIEŻ Z GRUDZIĄDZA PRZEPYTAŁA MACIEJA GLAMOWSKIEGO, PREZYDENTA MIASTA

W auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu młodzież spotkała się z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza. O czym rozmawiano?

Kilkudziesięciu uczniów grudziądzkich szkół średnich wzięło udział w czwartkowym (25 stycznia) spotkaniu z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza. Spotkanie odbyło się w auli IV LO, a zorganizowała je Komisja Edukacji i Praw Ucznia działająca przy Młodzieżowej Radzie Miejskiej Grudziądza.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele MRM: Maria Oluszczyk i Wiktor Bergmański. Zadawali pytania dotyczące życia młodzieży w mieście. Pytania zadawać mogli także uczestnicy spotkania. Na spotkaniu z Prezydentem, naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele SU: Daria Nadworna, Karolina Wojtakowska, Dawid Pawłowski i Kacper Janowski.

https://pomorska.pl/mlodziez-z-grudziadza-przepytala-macieja-glamowskiego-prezydenta-miasta-mamy-zdjecia/ar/c5-18262783

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH ORAZ CYBERPRZEMOC – REGULACJE PRAWNE

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu po raz kolejny zaowocowała spotkaniami uczniów klas pierwszych naszej szkoły z przedstawicielami Wydziału Prewencji. Młodzież dowiedziała się między innymi, jaką rolę w życiu młodych ludzi i ich rodzin mogą pełnić sądy rodzinne oraz inne instytucje zajmujące się egzekwowaniem przestrzegania prawa, czy, jakie są kompetencje tych instytucji w zakresie konsekwencji i nakładania kar. Ważne też okazały się przepisy regulujące odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne, w tym te popełniane w sieci. Zajęcia były też okazją do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości uczniów. Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, Panu Łukaszowi Rosadzie i Kacprowi Dorau.  Liczymy na dalszą współpracę.