Covid-19

PROCEDURY OGÓLNE ZWIĄZANE

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020  R. NA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 
  1. Na teren obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu wstęp mają wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
  2. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły, których pobyt na trenie obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu nie wynika z realizacji obowiązków służbowych mogą wejść na teren obiektów wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu trybu  i terminu z odpowiednim pracownikiem szkoły;
  3. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły zobowiązane są do rejestracji swojego przybycia w WYKAZIE OSÓB WCHODZĄCYCH DO SZKOŁY i przebywania na terenie obiektów wyłącznie w wyznaczonej strefie , na terenie której pobyt jest niezbędny do realizacji sprawy;
  4. Osoby postronne obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu;
  5. Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu zobowiązane są do dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu na teren obiektu oraz zachowywania dystansu w stosunku do innych osób 1,5-2 m ;
  6. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły zobowiązane są w czasie pobytu do noszenia maseczki lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos;
  7. Wszystkie osoby, które zostały poddane kwarantannie lub u których stwierdzono zakażenie COVID-19 a przebywały na terenie obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu w terminie umożliwiającym zakażenie pracowników lub uczniów szkoły zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły;
  8. Funkcjonowanie sklepiku działającego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu regulują przepisy dotyczące punktów handlu i gastronomii.
  9. Uczniowie, pracownicy, rodzice i osoby z zewnątrz obwiązane są do przestrzegania wytycznych dotyczących poszczególnych grup.