Nabór 2023/24

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kończysz właśnie szkołę podstawową. Zastanawiasz się nad wyborem szkoły?

Mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

oferuje naukę w trzech typach szkół.

5-letnim Technikum w zawodzie:
– technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
– technik robót wykończeniowych w budownictwie,z innowacją aranżacja wnętrz
– technik usług fryzjerskich z innowacją barbering.
5-letnim Liceum Sztuk Plastycznych w zawodzie plastyk o specjalności::
– techniki graficzne (specjalizacja: projektowanie graficzne)
–  fotografia i film (specjalizacja: fotografia artystyczna)
3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:
– murarz-tynkarz,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– monter stolarki budowlanej (nowy)
– fryzjer

 

Dokumenty wymagane przez szkołę: 

 • wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (pobrany ze strony naboru lub ze strony szkoły),
 • potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych). Kandydaci do szkoły branżowej i technikum otrzymują skierowanie na badania lekarskie do Medycyny Pracy z sekretariatu szkoły.
 • dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Nabór w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną na stronie:

http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Krok 1. Kandydat wypełnia wniosek z danymi osobowymi, danymi rodziców lub prawnych opiekunów. Wybiera szkoły i klasy, do których chce uczęszczać zgodnie z preferencjami. W ostatnim etapie wypełniania wniosku system przydziela kandydatowi login i hasło umożliwiające ponowne logowanie

Krok 2. Kandydat drukuje pobrany z systemu wniosek oraz podpisuje go. Podpis składa również rodzic lub prawny opiekun.

Krok 3. Kandydat zanosi wniosek do szkoły pierwszego wyboru.lub przesyła podpisane skany w postaci załącznika (przesłanie zeskanowanego wniosku w postaci załącznika powoduje, że kandydat jest widoczny na liście uczniów wybranej szkoły)

Krok 4. Pobierasz ze strony szkoły kwestionariusz osobowy, w którym wypełniasz dane osobowe oraz deklarujesz wybrane przez siebie przedmioty rozszerzone oraz wolę uczestniczenia na lekcje religii bądź etyki. Wypełniony kwestionariusz razem z wnioskiem dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru.

 

Technikum 5- letnie

Regulamin rekrutacji do technikum

Harmonogram naboru do technikum

Kwestionariusz osobowy – Technikum budownictwo

Kwestionariusz – Technikum Robót Wykończeniowych

Kwestionariusz osobowy – Technikum Usług Fryzjerskich

Karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia

Harmonogram naboru do BS I Stopnia

Kwestionariusz osobowy – murarz-tynkarz

Kwestionariusz osobowy – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwestionariusz osobowy – monter stolarki budowlanej

Kwestionariusz osobowy – fryzjer

Karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej

 

 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5-letnie)

Regulamin rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych

Harmonogram naboru do Liceum Sztuk Plastycznych

Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych (Kwestionariusz osobowy)

Karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej

 EGZAMIN WSTĘPNY  do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z egzaminu praktycznego * oraz egzaminu ustnego:

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę,  pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Wymagana jest również legitymacja szkolna.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 1. Egzamin praktyczny
 • egzamin praktyczny z rysunku                                                                                  – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z malarstwa                                                                                – 25 pkt.
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej                                                         – 25 pkt.
 1. Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – 25 pkt.

 

EGZAMIN   WSTĘPNY odbędzie się  6 czerwca  2023 r. godz. 8.00 w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu przy ul. Czarnieckiego 9.