Wytyczne dla rodziców

WYTYCZNE DLA RODZICÓW ZWIĄZANE

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020  R. NA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
  2. Jeśli w najbliższym otoczeniu ucznia jest osoba, która jest chora na COVID 19 lub przebywa w izolacji albo na kwarantannie rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń powinni natychmiast zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły.
  3. Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe pozostają w domu i powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. a ich Rodzice /opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora);
  4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania ze szkoły ucznia niezwłocznie po otrzymaniu od wychowawcy lub dyrektora szkoły informacji o wystąpieniu u niego niepokojących objawów chorobowych (zalecany transport własny).
  5. Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia:

 

  1. udostępniają wychowawcy swoje aktualne numery telefonów oraz adresy e-mail w celu zapewnienia bieżącego kontaktu,
  2. informują wychowawcę o schorzeniach dziecka dających objawy zbliżone do infekcji dróg oddechowych (alergia, astma, itp.);
  3. utrzymują stały kontakt telefoniczny lub za pomocą e-dziennika z wychowawcą klasy,
  4. w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub innym pracownikiem szkoły ustalają telefonicznie termin wizyty,
  5. w czasie pobytu na terenie obiektów szkolnych przestrzegają PROCEDUR OGÓLNYCH