Wytyczne dla uczniów

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW ZWIĄZANE

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020  R. NA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku oraz gdy domownicy nie przebywają  na kwarantannie lub  w izolacji;
 1. Jeśli w najbliższym otoczeniu ucznia jest osoba, która jest chora na COVID 19 lub przebywa w izolacji albo na kwarantannie rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń powinni natychmiast zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać w domu  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora);
 3. Uczniowie powinni:
 1. w drodze do i ze szkoły przestrzegać przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
 2. przy wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce,
 3. pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego w czasie wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych oraz w czasie lekcji (w miarę możliwości siadać w ławkach oddzielnie),
 4. pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego między sobą w miejscach wspólnych, zarówno na korytarzach, w toaletach, szatni, jak i na terenie wokół budynku szkoły,
 5. w przestrzeni wspólnej, w której nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (korytarze, szatnie, biblioteka, gabinety psychologa, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, toalety, pomieszczenia administracyjne, sklepik szkolny) nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos,
 6. podać wychowawcy swój aktualny numer telefonu oraz aktualne numery telefony do rodziców/opiekunów prawnych, aby zapewnić szybki kontakt telefoniczny w sytuacji zagrożenia,
 7. zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi/dyrektorowi niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączkę, kaszel, duszności) u siebie lub u innych uczniów,
 8. pamiętać o częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły, po każdej lekcji, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku) i ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust,
 9. posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 10. w czasie zajęć z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń i sprzętu używanego przez wielu uczniów każdorazowo przed i po zakończeniu zadania na danym stanowisku zdezynfekować ręce,
 11. korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw,
 12. do niezbędnego minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami administracji i obsługi,
 13. stosować się do aktualnych przepisów w czasie pobytu w bibliotece szkolnej, gabinetach pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej, pomieszczeniach administracyjnych i sklepiku (zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, ograniczenie liczby osób),