Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu zobowiązuje się
zapewnić dostępność własnej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://zsbip.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-20

Data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Strona internetowa nie posiada alternatywnego dostępu dla osób niewidzących.
2. Brak możliwości powiększania czcionki.
3. Brak możliwości zmiany kontrastu oraz tła strony.
4. Brak formularza kontaktowego. Ze szkołą można skontaktować się pisząc na adres e-mail lub telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne w menu „Kontakt”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 20 kwietnia 2022 roku na podstawie samooceny.
Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Na stronie internetowej szkoły można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły mgr inż. Sylwia Dombek.
Adres e-mail: dyrektor@zsbip.grudziadz.pl, telefon: 566434002.

 

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej wybranego elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej wybranego elementu,
– zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu, a także wskazanie strony (podstrony) lub wybranego elementu strony, którego dotyczy żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do

dyrektora szkoły na adres:
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych
ul. Czarnieckiego 9
86-300 Grudziądz
e-mail: dyrektor@zsbip.grudziadz.pl
telefon: 566434002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek szkoły znajduje się przy ul. Czarnieckiego 9. Przy budynku szkoły znajduje się parking dla nauczycieli i pracowników szkoły, na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku utwardzone.
  2. Na terenie szkoły znajdują się: boisko asfaltowe do piłki nożnej i ręcznej, bieżnia żużlowa, boisko do koszykówki plażowej oraz trawniki.
  3. Obiekt jest ogrodzony i zamykany na noc, teren wokół szkoły jest monitorowany.
  4.  Wejścia do budynku szkoły dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły znajduje się od ulicy Czarnieckiego.
  5.  W budynku szkoły są 2 piętra. W budynku na każdym poziomie znajduje się szeroki korytarz. Na każdym znajdują się plany ewakuacyjne.
  6. Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Pracownik w sposób ustny przekazuje informację na temat rozkładu pomieszczeń.
  8.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.