Wyniki egzaminów zawodowych

Od dnia 30 .08.2022 r. istnieje możliwość sprawdzenia wyników egzaminów zawodowych (wersja komputerowa z 2 i 3 czerwca 2022 r.)
Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl